ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล ชลบุรี RSS

 

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI) จังหวัดชลบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มอบหมายให้นายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI) จังหวัดชลบุรี โดยมีนาย พ.จ.อ. สันติ เกิดประสพ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม