ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่ออนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่ออนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : CI) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ