ปี พ.ศ.2564

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตามเกณฑ์การประเมิน ITAตามเกณฑ์การประเมิน ITA

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

 9.2 การบริหารงาน

- การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 ผลการดำเนินงานประจำปี

- การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน   

- การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 E-Service
         Smart Job Center
         - ระบบขึ้นทะเบียนรายงานตัว ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
         - ระบบบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
         - ระบบอิเล็กทรอนิคส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
         - ระบบติดตามผลการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

   9.3 การบริหารเงินงบประมาณ- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 งานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกจริตและประพฤติมิชอบ


O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 - การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน