แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

แบบรายงานผลการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร  กรมการจัดหางาน


FILE PDF