ผวจ.สมุทรปราการ เปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ

 

  วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และ องค์กรภาคี  จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมงำเมือง ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว และแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว  จำนวน  317 คน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน