โครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร

 

วันที่ 14 ก.ค.2564 เวลา 10.00 – 13.30 น. นายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจรับอาหารกลางวัน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ใน 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งมอบให้กับแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,063 คน ในแคมป์ก่อสร้าง จำนวน 77 แห่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดก่อสร้างตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25)