จังหวัดสมุทรปราการ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการปฏิบัติงานฯตามมติ ครม.

 

     วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น นายภัทรวุธ เภอแสละ จัดหางานจังหวัดสมุทรปรการ  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  โดยรับเกียรติจาก นายธฤต สำราญเวทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในการประชุมในวันนี้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ , หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๑ สมุทรปราการ ,ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ,หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและจะได้กลับไปจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จพร้อมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒