การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563

การดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยแรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ

             1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา   ให้นายจ้างดำเนินการยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ พ่อ แม่ พี่ น้อง ดำเนินการแทนได้

             2.กรณีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจ หรือมอบอำนาจให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแทน

            3.นายจ้างว่าจ้าง ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศดำเนินการแทน  ให้ลูกจ้างผู้รับอนุญาตฯ ที่มาติดต่อแสดงบัตรลูกจ้างและหลักฐานการนำส่งเงินประกันสังคมเดือนสุดท้ายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย เพื่อป้องกันปัญหาลูกจ้างดำเนินการโดยที่ผู้รับอนุญาตฯ ไม่ทราบเรื่อง

** ซึ่งนายจ้างจะต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท **


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าว

2.แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

3.แบบคำขอเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น (ตท.2)

4.แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) (กรมการปกครอง)

5.ใบรับแจ้งเข้าทำงาน

6.แบบนำทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง

7. สัญญาจ้างแรงงานปกติ เมียนมาร์

8. สัญญาจ้างแรงงานปกติ ลาว

9สัญญาจ้างแรงงานปกติ กัมพูชา

สัญญาจ้างเฉพาะกิจการประมงทะเล

11.สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล เมียนมาร์

12.สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ลาว

13.สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล กัมพูชา


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563