รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

FILE PDF

 1. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนตุลาคม 2561
 2. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนพฤศจิกายน 2561
 3. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนธันวาคม 2561
 4. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนมกราคม 2562
 5. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 6. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนมีนาคม 2562
 7. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนเมษายน 2562
 8. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนพฤษภาคม 2562
 9. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนมิถุนายน 2562
 10. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนกรกฎาคม 2562
 11. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนสิงหาคม 2562
 12. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังเดือนกันยายน 2562