แบบคำขอ แบบรายชื่อ การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า – ออก พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อการทำงาน

แบบคำขอ แบบรายชื่อ การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า – ออก พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อการทำงานตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

FILE PDF