แบบคำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (แบบ บต.๒๓)
   แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (แบบ บต.22)
   ใบรับเเจ้ง ตามพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (สัญญาจ้างไทย-อังกฤษ ไม่ต้องกรอก)
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.1)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตท.3)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตาม ม.11)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งเข้าทำงานเร่งด่วน 15 วัน ตท.10)
   แบบคำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ (แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน)
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน/บุคคลพื้นที่สูง/ชาวเขา)