แบบ บต. ๔๗ แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (BOI,การนิคม) ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต.๓๘ แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (BOI,การนิคม) ขอใหม่
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว บต.๓๒ WP.32 (ตท.๓เดิม)
   คำขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) มูลนิธิ สมาคม (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   คำขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) นิติบุคคล (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   คำขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) โรงเรียนเอกชน (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   คำขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) โรงเรียนรัฐบาล (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) นิติบุคคล (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) บุคคลธรรมดา (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) โรงเรียนรัฐบาล (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) โรงเรียนเอกชน (ตท.๑,ตท.๕ (เดิม))
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบ บต. ๔๖ หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน คนต่างด้าวระดับฝีมือ ชำนาญการ
   แบบ บต. ๒๗ คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1 (ตท.๗ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน/บุคคลพื้นที่สูง/ชาวเขา)