รีบจองคิวเข้าศูนย์ก่อน 31 มี.ค. 61

 

                   ให้นายจ้างนำเเรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กลุ่มแรงงานประมง ฯ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบัตรสีชมพูที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ กลุ่มที่มีใบคัดกรอง (จับคู่) ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่พิสูจน์

สัญชาติ ต้องมารายงานตัวทำทะเบียนประวัติที่ี่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5

                 ** ตั้งเเต่วันที่ 5 ก.พ. - 31 มี.ค. 61 **

                                                  หากพ้นกำหนดไม่มีสิทธิ์อยู่และทำงานในประเทศไทย 

                         สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการได้ เปิดจองคิว ให้นายจ้างนำเเรงงานต่างด้าว

เข้าดำเนินการรายงานตัวและทำทะเบียนประวัติ ฯ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                    จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                             สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 

                                                กุมภาพันธ์2561