ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และคนต่างด้าว ได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

                                 ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ

                                            และแรงงานต่างด้าว ได้รับทราบโดยทั่วกัน