สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562