ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์

 

การประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขั้นตอนการใช้บริการจัดหางาน (หางาน/หาพนักงาน)ผ่านระบบ Smart Job Platform กรมการจัดหางาน"เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และนักศึกษาจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีงานทำ สามารถเข้าถึงบริการจัดหางานของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหางาน สามารถดาวโหลดสื่อวีดีทัศน์ดังกล่าว ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้