นัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

 

สำหรับสถานประกอบการและนายจ้างที่สนใจจะเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยในครั้งนี้
สามารถติดต่อขอเข้าร่วมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายบริการจัดหางานในประเทศ โทร.02-3955992