ข่าวประชาสัมพนธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย