แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวน 2 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ดังนี้

1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

2. ศูนย์ค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารและหลักฐานแนบ

กรณีนายจ้างประสงค์จะยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสมุทรปราการ

ต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

1.แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคล รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. เอกสารหลักฐานแสดงตน (ถ้ามี)