สารคดี "บรมราชาภิเษก" ตอน : ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒