อาชีพอะไรบ้างที่แรงงาน ต่างด้าวสามารถทำได้และทำไม่ได้

อีกหนึ่งข้อสงสัยของนายจ้าง/สถานประกอบการ หลายๆ ราย กับคำถามที่ว่า...อาชีพอะไรบ้างที่แรงงาน ต่างด้าวสามารถทำได้และทำไม่ได้

ตามกฎหมายแล้ว มีอยู่ 39 อาชีพที่ได้สงวนไว้ให้สำหรับคนไทยเท่านั้น ซึ่งมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถประกอบอาชีพได้ 2 ประเภทงาน คือ กรรมกร ซึ่งหมายถึงอาชีพที่ไม่ใช้ทักษะฝีมือแต่ใช้แรงงานเป็นสำคัญ และคนรับใช้ในบ้าน ซึ่งกำลังเป็นที่ขาดแคลนของตลาดแรงงานอยู่ในขณะนี้

หากนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีข้อสงสัย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694