เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30