เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

FILE PDF

  1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  2. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน
  3. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
  4. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมการจัดหางาน
  5. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
  6. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ต่อ(1)
  7. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ต่อ(2)
  8. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมการจัดหางาน ๖๕
  9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
  10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน

รูปภาพ