เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

FILE PDF

 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 2. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน
 3. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 4. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมการจัดหางาน
 5. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 6. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ต่อ(1)
 7. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ต่อ(2)
 8. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมการจัดหางาน ๖๕
 9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน
 11. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของกรมการจัดหางาน ปี66
 12. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของกรมการจัดหางาน ปี66 (ภาษาอังกฤษ)
 13. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง"สุจริต โปร่งใส สมุทรสาครใสสะอาด ๒๕๖๖" และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 14. ประกาศสำนักงาจัดหางานจังหวัดสมุทร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 15. แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 16. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 17. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 18. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปภาพ