มาตรการต่างๆ


FILE PDF

 1. มาตรฐานการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 2. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสาครใน 365 วัน
 4. คำรับรอง การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจร(ข้าราชการ) ของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสาครใน 365 วัน
 5. คำรับรอง การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจร(เจ้าหน้าที่) ของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสาครใน 365 วัน
 6. มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 7. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤคิมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 9. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร (ต่อ)
 10. มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
 11. มาตรการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของCOVID-19 กรณีการจัดประชุมในพื้นที่จังหวัด
 12. มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี
 13. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ปี65
 14. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรมการจัดหางาน ปี65

รูปภาพ