การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2563
    • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2564
    • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2565
    • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2566

FILE PDF