มาตราภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภาพกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมต่อต้านการทุจริต 64

FILE PDF