Home > IIT

IIT

1.จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

2. แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ (แผนภูมิการยืม)

3. แนวทางปฏิบัติระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ทำทะเบียนการเบิก-จ่าย) ทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นทางการ

4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

5. กำหนดแนวทางในการชื่นชม ยกย่อง บุคลากรที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานของหน่วยงานกำหนดไว้

6. พัฒนาบุคลากร โดย สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ

7. การดำเนินการในระดับองค์กร 

  • มีการประกาศยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

8. การดำเนินการในระดับบุคคล

9. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) กรณีการให้-การรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆ

10. ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร

การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตสำนึกสาธารณะให้แก่บุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ

FILE PDF

  1. 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
  2. 2. แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ (แผนภูมิการยืม)
  3. 3. แนวทางปฏิบัติระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ทำทะเบียนการเบิก-จ่าย) ทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นทางการ
  4. 4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
  5. 5. กำหนดแนวทางในการชื่นชม ยกย่อง บุคลากรที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานของหน่วยงานกำหนดไว้
  6. 6. พัฒนาบุคลากร โดย สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
  7. 9. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) กรณีการให้-การรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆ
  8. 10. ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร

รูปภาพ