Home > IIT

IIT

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตสำนึกสาธารณะให้แก่บุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ

FILE PDF