Home > OIT

OIT

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o9)

1.2 การบริหารงาน (10-17)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13

1.คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ

2.คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การขอรับใบอนุญาตจัดาหงานให้คนหางานทำงานในประเทศ

3.คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ

4.คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวางหลักประกัน

5.การจัดการความรู้ (KM) แนวปฏิบัติการบริหารดครงการกรมการจัดหางาน ปี 63

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O14

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O15

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O16

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี63 (ครั้งที่1/63)
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี63 (ครั้งที่2/63)
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี63 (ครั้งที่1/64)

E- Service O17

FILE PDF

รูปภาพ