Home > OIT

OIT

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o9)

1.2 การบริหารงาน (10-17)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (O10)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13

1.คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ

2.คู่มือแนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ การขอรับใบอนุญาตจัดาหงานให้คนหางานทำงานในประเทศ

3.คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ

4.คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการวางหลักประกัน

5.การจัดการความรู้ (KM) แนวปฏิบัติการบริหารดครงการกรมการจัดหางาน ปี 63

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O14

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O15

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O16

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี63 (ครั้งที่1/63)
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี63 (ครั้งที่2/63)
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี64 (ครั้งที่1/64)
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี64 (ครั้งที่2/64)
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี65 (ครั้งที่1/65)
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี65 (ครั้งที่2/65)

E- Service O17

การขับเคลื่อนจริยธรรม O40

 • การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม แนวปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos & Don't) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 • รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการประพฤติตนทางจริยธรรม แนวปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos & Don't) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 • คิวอาร์โค้ด แนวปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos & Don't) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร


FILE PDF

 1. การจัดการความรู้ (KM) แนวปฏิบัติการบริหารโครงการกรมการจัดหางาน ปี63
 2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี63 ครั้งที่1/2563
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี63 (ครั้งที่2/63)
 4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี64 (ครั้งที่1/64)
 5. E- Service
 6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O15
 7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี64 (ครั้งที่2/64)
 8. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี65 (ครั้งที่1/65)
 9. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี65 (ครั้งที่2/65)
 10. O40 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
 11. O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 12. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O14
 13. การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม แนวปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos & Don't) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 14. รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการประพฤติตนทางจริยธรรม แนวปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos & Don't) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 15. คิวอาร์โค้ด แนวปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Dos & Don't) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

รูปภาพ