9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

2 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

 2.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่จัดเก็บเอกสารของสำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาเจาะจง

 2.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็คเกจ โครงการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคลฯ CI  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพเคลื่อนไหวพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องเคเบิลทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และหมึกปริ๊นเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแฟ้มใส่เอกสารติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2.21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 2.23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง FILE PDF

 1. 2.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. 2.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. 2.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. 2.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่จัดเก็บเอกสารของสำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. 2.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. 2.6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็คเกจ โครงการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคลฯ CI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. 2.7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. 2.8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพเคลื่อนไหวพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องเคเบิลทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. 2.9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. 2.10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และหมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. 2.11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. 2.12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. 2.13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. 2.14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแฟ้มใส่เอกสารติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. 2.15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. 2.16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. 2.17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. 2.18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. 2.19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. 2.20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21. 2.21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22. 2.22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23. 2.23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง