ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๔
   ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๔
   การยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ตามมติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563
   แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนนายจ้าง
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว
   แบบ ตท.2 (ขอรับ/ต่อายุ เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่การทำงาน)
   แบบ ตท.8 (ขอรับ/ต่ออายุ เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่การทำงาน)
   ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาต ( BOI , การนิคม)
   แบบหนังสือมอบอำนาจ
   แบบฟอร์มหนังสือรับรองการจ้าง
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตาม มาตรา 12
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ ในการทำงาน ตามมาตรา 26 กรณี - เพิ่ม/ เปลี่ยนตำแหน่งงาน และ/หรือลักษณะงานในสถานประกอบการ เดิม และ/หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ - การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ ในการทำงาน ตามมาตรา 26 การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23 (ตท.5 เดิม)
   ตท.4 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25 (ตท.6 เดิม)
   มาตรา 11 คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน - ภายหลังจากการยื่น ตท.3 แล้วได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ทำงาน
   แบบใบแนบ ตท.3
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11 (ตท.3 เดิม)
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9 (ตท.2 เดิม)