No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
5 ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
6 ถ้าลูกจ้างทำงานในเขตกทม.ต้องทำเรื่องขอขยายเขตพื้นที่หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
7 ลูกจ้างมีพาสปอร์ตท่องเที่ยวทั้งหมดอายุและไม่หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
8 แรงงานสามารถทำงานในหลายพื้นที่ในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
9 แรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมายหากต้องการกลับประเทศต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
10 หากแรงงานเอกสารยังไม่หมดอายุ ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง หากนายจ้างเก่าไม่ให้ใบแจ้งออก หรือ หานายจ้างเก่าไม่เจอ ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
11 ตรวจลงตราวีซ่าเกิน 15 วัน สามารถขอ WP ได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
12 คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ และข้ามประเภทงานได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
13 หากแรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้างข้ามประเภทงาน สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
14 คนต่างด้าวถือบัตรชมพู สัญชาติกัมพูชา และลาว หากต้องการพิสูจน์สัญชาติต้องทำอย่างไรและทำได้ที่ไหน การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
15 คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู ทำงานตามระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน หากบัตรหมดอายุประสงค์จะทำงานต่อ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
16 มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
17 นายจ้างต้องการจ้างคนต่างด้าวแบบ MOU (นำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใหม่) ต้องทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหน การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
18 คนต่างด้าวทั่วไปใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุจะเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
19 คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
20 ​แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
21 เอกสารประกอบการแจ้งออก การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
22 เอกสารการยื่นเดินทางกลับประเทศเมียนมาเพื่อไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
23 นายจ้างสามารถมอบอำนาจให้ใครดำเนินการแทนได้ในการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
24 คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล