โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานจัดหาจังหวัดสมุทรสาคร

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ