โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานจัดหาจังหวัดสมุทรสาคร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ