อำนาจหน้าที่

กรมการจัดหางาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน
  3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตราการ และวิธีการด้านการจัดหางานจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตราฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
  4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่ประชาชน
  5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การใช้อำนาจ

1.กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

1.1การปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรม

2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ


3. คำสั่งในการมอบภารกิจ หน้าที่ สอดคล้องกับความสามารถโครงสร้าง

4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่งกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงาน


5. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บุคลากรในสังกัด