เร่งต่ออายุแรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่มีวาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) RSS

 

รียน นายจ้าง/สถานประกอบการ

เร่งต่ออายุแรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่มีวาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที 15 มีนาคม 2565 เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการตรวจสอบสถานะคนต่างด้าวนำเข้า MOU ของตนเองว่าใบอนุญาตทำงานหมดอายุในช่วงดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอให้รีบไปดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามขั้นตอนดังกล่าวโดยเร็วได้ที่ (document)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(low brightness)การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตทำงานเดิม (Work Permit) สิ้นอายุ

รายละเอียดการยื่น 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) ตาม Info ค่ะ