นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนเข้าระบบจ้างงานถูกต้อง RSS

 

1 สิงหาคม 2565 นี้ นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนเข้าระบบจ้างงานถูกต้อง

มติ ครม. 5 ก.ค. 2565 เห็นชอบให้คนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นขออนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่

https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-CLMV/main.php

ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ส.ค. 2565 เท่านั้น

คู่มือระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มติ ครม. 5 ก.ค. 65

1.คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งาน

2.ขั้นตอนการยื่น Namelist

3.ขั้นตอนการยื่น บต.50

ขอให้ศึกษาวิธีการยื่นข้อมูลและแนบเอกสาร และเตรียมเอกสารตามที่กำหนดในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินการในระบบจริง