ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ด่วน!! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเอกสาร/บันทึกข้อมูล โครงการจัดตั้งศูนย์พิจา่รณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity:CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๖๔ - ๗ มกราคม ๖๕
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยกวับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(การสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยกวับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนกรมการจัดหางาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศเรือ่ง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างผู้ประสานงานด้านภาษา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศจังหวัด เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสาครใน 365 วัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน