หม่อมเต่า เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางาน สระบุรี ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หม่อมเต่า เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางาน สระบุรี ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

          วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๙ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การให้บริการประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานราชการต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการให้บริการประชาชนในการมาติดต่อราชการ และใช้สำหรับการปฏิบัติงานราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนเพื่อให้ก่อเกิดอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป นอกจากนี้ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลฯ ได้ปลูกต้นไม้ (ต้นจิก) เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกแก่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี