จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน

 

 วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ในพื้นที่บริเวร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี