บูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

       

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอนนท์  ตามสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี กอ. รมน.จังหวัดสระบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (สัญชาติมียนมา สัญชาติกัมพูชา สัญชาติลาว) เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลการตรวจสอบปรากฎดังนี้

          1.นางสาวจันทร์เพ็ญ  กุดนอก ประเภทกิจการ ชำแหละไก่

พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 60 คน แบ่งเป็น เพศชาย 30 คน และเพศหญิง 30 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

          2.บริษัท วุฒิธรรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 36 คน แบ่งเป็น เพศชาย 23 คน และเพศหญิง 13 คน สัญชาติกัมพูชา 2 คน เพศหญิง และสัญชาติลาว 1 คน เพศชาย มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

          3.บริษัท ไก่พันธุ์ พีพี แก่งคอย จำกัด ประเภทกิจการ ฟาร์มไก่

พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 72 คน แบ่งเป็น เพศชาย 42 คน และเพศหญิง 30 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง                              

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561