ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระบุรี (คจพ.จ.) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

      ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการปรึกษาหารือรูปแบบของการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน