บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางวิไลลักษณ์ จงไกรจักร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสระบุรี 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี นำรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

ลงพื้นที่ให้บริการตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ผู้มาใช้บริการ จำนวน 43 คน แบ่งเป็น

1.ผู้สมัครงาน จำนวน 8 คน 

2.แนะแนวการประกอบอาชีพ จำนวน 12 คน

3.สอบถามเกี่ยวกับงานต่างประเทศ จำนวน 5 คน

4.สอบถามเกี่ยวกับงานต่างด้าว จำนวน 2 คน

5.แจกเอกสารสำนักงาน เช่น คู่มือการประกอบอาชีพอิสระ โบรชัวร์การรับงานไปทำที่บ้าน ฯลฯ จำนวน 16 ฉบับ