ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงตรวจเยี่ยม สำนักงานจัดหางานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) จ.สระบุรี

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัด และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(OSS) จ.สระบุรี สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ในการนี้ ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเอนกประสงค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ด้วย

ด้านโครงสร้างประชากร จ.สระบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 646,686 คน เป็นผู้อยู่ในวันทำงาน (อายุ15ปีขึ้นไป) 596,638 คน ผู้ไม่อยู่ในวัยทำงาน (อายุต่ำกว่า15ปี) 50,048 คน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 390,745 คน เป็นผู้มีงานทำ 381,671 คน (คิดเป็น 97.68 %) ผู้ว่างงาน 8,784 คน (คิดเป็น 2.25 %) ผู้รอฤดูกาล 290คน (คิดเป็น 0.07%) ขณะที่ เป็นผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 205,893 คน โดยทำงานบ้าน 66,285 คน เรียนหนังสือ 38,225 คน และอื่นๆ 101,383 คน แรงงานนอกระบบ 131,333 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.41 ของผู้มีงานทำ

อย่างไรก็ดี ในส่วนของแรงงานต่างด้าว นั้น มีจำนวนทั้งหมด 28,185 คน เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 14,602 คน เป็นคนต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู ตามมติ ครม. แบ่งเป็น กัมพูชา 4,258 คน คิดเป็น 42.22% ลาว 833 คน คิดเป็น 8.26% และ เมียนมา 4,994 คน คิดเป็น 49.52% โดยทำอาชีพผู้ปฏิบัติงาน มากที่สุด 26,742 คน รองลงมาคือ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างไป 704 คน และอาชีพงานพื้นฐาน 239 คน