OIT สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การบริหารงาน

O11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรบานการให้บริการ

 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

    ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

    บริการจัดหางานรูปแบบใหม่

    ระบบการส่งเสริมการมีงานทำ

    ระบบหางานผู้สูงอายุ

    ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

    ระบบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

    ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

    ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Pollicy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน