คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 เอกสารการยื่นเดินทางกลับประเทศเมียนมาเพื่อไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล