เอกสารการยื่นเดินทางกลับประเทศเมียนมาเพื่อไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร


เอกสารการยื่นเดินทางกลับประเทศเมียนมาเพื่อไปตรวจสัญชาตินอกราชอาณาจักร

1. สำเนาเอกสารรับรองจากสถานทูต พร้อมฉบับจริง

2. สำเนาบัตรชมพูปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)

3. หนังสือนายจ้างรับทราบฯ

4. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน (นิติบุคคล)

5. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านนายจ้าง

กรณีนายจ้างไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง

- หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประชาชน

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา เรียกดูข้อมูล