การนับระยะเวลาว่าพนักงานราชการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาครบ 1 ปี เพื่อมีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อน มีวิธีการนับอย่างไร


ให้นับวันที่เริ่มต้นสัญญาจ้าง มาจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี หากไม่ครบ 1 ปี จะยังไม่มีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อนโดยเมื่อนับต่อไปในอีกปีงบประมาณจนได้ระยะเวลาครบ 1 ปี สิทธิในการสะสมวันลาพักผ่อนจึงเกิดขึ้น โดยพนักงานราชการสามารถเริ่มสะสมวันลาพักผ่อนในปีที่สิทธิเกิดได้ทันที (สิทธิเกิดขึ้นในปีงบประมาณใด สามารถสะสมวันลาพักผ่อนที่เหลือในปีงบประมาณนั้น สำหรับเอาไปใช้ในปีงบประมาณถัดไป)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action