โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครให้การศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชน ที่มีผลการเรียนดีแต่ยากไร้ ให้ทุนการศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยผู้ขอรับทุนการศึกษานี้ ต้องบรรพชาเป็นสามเณร รับสมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป