กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันโรคโควิด-19