ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
โดยแบ่งการสัมภาษณ์ดังนี้
วันที่ 21/04/2563
เช้าเวลา 09.00 น.-12.00 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0001 - 19-0022
บ่ายเวลา 13.00-15.30 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0023 - 19-0044

วันที่ 22/04/2563
เช้าเวลา 09.00 น.-12.00 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0041 - 19-0066
บ่ายเวลา 13.00-15.30 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0067 - 19-0089