ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวเฉพาะผู้ได้รับการจ้างงานซ้ำ (RE-ENTRY)