ประชาสัมพันธ์แผนการสอบสำหร้บแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น